نوحه

 

کئچه‌ر آهێم اوْخێ داشدان

اۆزۆلـدۆم قوْم-وْ-قارداشـدان

آتام حئیـدر کیمـی باشـدان

یارالاندێم باجێ زینب

آخــار اؤز بـاشینــه قــانێــم

دوْلار بۇ چئشم-ی-گیریانێم

آخــار جانێـم گئـده‌ر جانێـم

یارالاندێم باجێ زینب

اگـه‌رچــه سینــه داغـلارسـان

یارامــێ گؤرســه‌ن آغلارسـان

ولی سن یاخشێ باغلارسان

یارالاندێم باجێ زینب

منـی بیـر اوْوچــۇ زار ائتـدی

غــم-وْ-درده دۇچـار ائتـــدی

وۇرۇب یێخدێ شیکار ائتدی

یارالاندێم باجێ زینب

بۇ یاره پئیک-ی-دلبـه‌ردیــر

دییاره-ی- یـاره رهبـه‌ردیـر

دگیل یاره گـۆل-ی-سردیـر

یارالاندێم باجێ زینب

منی گل سربلنـد ائیلـه

قارا زۆلفۆن پره‌نـد ائیلـه

یارامێ خشکه‌بند ائیله

یارالاندێم باجێ زینب

باشێم ضربَتله‌نه‌ن ساعـه‌ت

وئریب یـۆز اؤزگه بیر حالـه‌ت

دیزیمـده قالمـایێـب طاقـه‌ت

یارالاندێم باجێ زینب

یئتیب‌دیر سینه‌مه چـوْخ اوْخ

ولی بیرجه دییـه‌م اوْخ یــوْخ

بـۇ یـاره‌م کارگـه‌ر‌دیـر چـــوْخ

یارالاندێم باجێ زینب

پئیه‌مبه‌ر گۆلشه‌نی سوْلدێ

عمامــه‌م قانیلـــه‌ن دوْلــدێ

منـه اؤلمـه‌ک یقیـن اوْلــدێ

یارالاندێم باجێ زینب

اوْغۇل یوْخ سسلییـه‌م داده

بـۇ گۆنده یئتسین ایمــداده

خبـــه‌ر وئــر تــــازه دامــاده

یارالاندێم باجێ زینب

اؤلــۆب اعـــوان-وْ-انصــاریـــم

دۆشۆب قوْلسۇز عله‌مداریـم

سـن اوْل یـارێـم هــواداریــم

یارالاندێم باجێ زینب

سکینــه‌م آتـاسێـز قالـدێ

فلــه‌ک آرامێـمــێ آلـــدێ

سنی درد-وْ-غمه سالدێ

یارالاندێم باجێ زینب

دئمــه صرّافـه بــی‌کس‌دیـر

اسیر-ی-نفس-ی-ناکس‌دیر

قبول اوْلسا بۇ سؤز بس‌دیر

یارالاندێم باجێ زینب

/ 0 نظر / 125 بازدید