چاوش خوان (چاووش)

چاوشخوان(چاووش)

درحالحاضرآنچهکهازمراسمچاوشخوانیشناختهمیشود،عبارتاستازمشایعتویااستقبالوپیشوازازچاوشخواناززائریناماکنمقدسه،بالحنآوازیویژهایازجوهرهموسیقیردیفیبرخورداراست.

درگذشته »فعالیتچاوشنخستبهصورتبرافراشتنعلمخویشدرمکانیمشخص(مثلاجلومسجد،سقاخانه،میداندهومثالآن)بهظهورمیرسیدویاعلمبردوشسواربراسبو

/ 0 نظر / 33 بازدید