عم اوغلو نوحه‌سی2

شام یوْلۇندا حضرت قاسمع آداخلێ‌سێ اوْخشایێر

 قوْشار: تبریزلی حاج رضا صرّاف

ائی عم اوْغلێ گتیریب درد-ی-غمین جانه منی

سالێـب آهـو کیمـی بــۇ دشـت-وْ-بییـابانـه منی

 

نه بیلیر سئلسئله‌ی-ی-عئشقه دۆشه‌ن عار نه‌دیر؟

جـور-ی-بیـگـانـه نـه‌دیـر؟ طعنــه‌ی-ی-اغیـار نـه‌دیــر؟

بـاخمــارام دئیــر-وْ-کئلیســا نـــه‌دی، بــازار نــه‌دیـر؟

گئده‌ره‌م جذبـه‌ی-ی-عئشقین چکـه هـر یانـه منـی

 

من عزیزه‌م گره‌ک عالــه‌مــده اؤلـه‌م عیـززه‌تیلــه‌ن

هۆده‌ج-ی-تخـت-ی-روانیـم، چکیلــه حؤرمه‌تیلــه‌ن

ایندی هـۆده‌ج یئرینـه، اهـل-ی-جفــا ذیللــه‌تیلـه‌ن

میندیریب‌دیر باش آچێق، ناقه‌ی-ی-عوریانه منـی

 

نئیزه باشێنـدا باشێــن گـۆن کیمـی جـولانه گلیـب

نــه تجــلّادی تـــماشــاسینـــه بیگــانــــه گـلیــب

چکمیشه‌م هر نه موصیبت بۇ چۆرۆک جانه گلیب

اؤلـدۆرۆر اینـدی نئدیم 1 طعنـه‌ی-ی-بیگانه منـی

 

من مریض-ی-غم-ی-عئشقه‌م، منه تدبیر نه‌دیر

زولـف زنجیـری بسیـم‌دیـر، داخـێ زنجیـر نه‌دیـر

بیلـمیـره‌م آتـش-ی-آهیمـده کـی تأثیـر نـه‌دیــر

قوْیـۇب عاله‌مده بـۇ نـوعیـلـه یـانـا-یـانــه منــی

 

گئتمـه‌ره‌م شامـه عـم اوْغلـێ بـۇیـۇر آخه‌ر نئـده‌ره‌م2

معجه‌ریم یـوْخســا یــۆزه زولفیمــی حاییــل ائـده‌ره‌م

آلمێشـام گـوشـه‌ی-ی-ویرانـه سـوْراغێــن گئـده‌ره‌م

خـــانــه ویـران ائـــده تـــا منــزیـل-ی-ویــرانـه منــی

 

نئیــزه‌ده بیــرجـه دوْلان حـال-ی-پـریشـانیـمـه بـاخ

دل-ی-بـوریانیمـه باخ، سینـه‌ی-ی-سـوزانیمـه بـاخ

قارێشێب‌دیر گؤزۆمـۆن یاشـێ، جیگـه‌ر قانیمـه باخ

نئجـه گـؤر غـرق ائلـه‌ییـب لالـه صیفـه‌ت قانه منی

 

عقـره‌ب-ی-زولفـی قـرین-ی-مـه-ی-تـابـان ائلـه‌دیــن

مـن پریشـانــی عجـــه‌ب زار-وْ-پـریشــان ائـلــه‌دیـــن

سینه‌می نـاوه‌ک-ی-موژگانیلـه شـان-شـان ائلـه‌دیـن

ائیلـه‌دیـن خانــه‌ی-ی-زنبــوریـلــه هــم خــانــه مـنـی

 

اکیلیب آیینه‌ی-ی-حـوْسنیوه کـؤنلـۆم کیمـی گَرد

دۆزۆلۆب عوره‌ت اۇشاق، پیر-وْ-جـوان-وْ-زن-وْ-مـرد

هامێ‌نێن فیکری بۇدۇر دردیمین اۆسته قوْیـا درد

گتیریب نئـی کیمـی بـۇ درد-وْ-غـم افغـانـه منـی

 

بــۇ قـده‌ر زولفیـوی روخســاره نیقـاب ائتمـه‌گیـلــه‌ن

بۇنـدان آرتێـق منـی، گَـل خـانـه خـراب ائتمـه‌گیلـه‌ن

قوْی جمالین گؤره شام اهلی، حیجاب ائتمـه‌گیلـه‌ن

چـون بیلیـر قـوم-ی-جفـا، بـوْش یئــره دیــوانه منــی

 

آغلارام بزم-ی-موصیبتده، سنـه تـا ساغـام

شهر-ی-تبریزیـده صرّاف کیمـی دوستـاغـام

نئچه مودده‌تدی سنین درگَهیوه موشتاغـام

ایسته حضّاریله بۇ وقفه‌ی-ی-قۇربانی منـه

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- نه ائدیم

2- نه ائده‌ره‌م

/ 0 نظر / 40 بازدید