تبریزلی حاج رضا صراف

صرافین تورکجه نوحه لری و مرثیه شعرلری

عم اوغلو نوحه‌سی1
ساعت ٩:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱   کلمات کلیدی: متن نوحه ،حضرت قاسم ع

شام یوْلۇندا حضرت قاسمع آداخلێ‌سێ اوْخشایێر

 

قوْشار: تبریزلی حاج رضا صرّاف

 

زۆلـف-ی-سییه‌هون1 یۆزده پریشاندور2 عم اوْغلێ

شانه کیمی کؤگلۆم اوْدۇ شان-شاندی عم اوْغلێ

 

قۇربـان‌گـه-ی-عئشقه سن اوْلان وقتده‌ن عازیـم

همـده‌م غـم اوْلــۇبــدۇر منــه انــدوه-ی-مـلازیـم

من بستـه‌ی-ی-عئشقـه‌م منه زنجیـر نـه لازیـم

زنجیریم اوْ گیسـوی-ی-پریشـانـدور عـم اوْغلـێ


گؤردۆم باشێوێ نئیـزه‌ده تـؤکـــدۆم یـۆزه قــانیــاش

گلدوم3 باشۇن آردونجـه4 بۇ شامـه کیمـی بیربـاش

قان آغلامئیوم5 نئیلئیوم6 ایمدی7، من-ی-کـول‌باش8

درد-ی-غم الینـده جیگـه‌ریــم قاندور9 عــم اوْغلــێ

 

شام اهلینه، باخ گـؤر نـه تمـاشایـه دۇرۇبـلار

هر گوشه ده بیر داییره‌ی-ی-عئیش قۇرۇبـلار

عوریان باشێـوێ نئیـزه‌یـه ظـۆلمیلـه وۇرۇبـلار

یا کیم10 «شجر موسی عمران»دی عم اوْغلێ

 

گئیمیش هامێ بۇ عوره‌ت اۇشاق، خلعه‌ت-ی-فاخیـر

باخدوخجه11 عـم اوْغلـێ منـه ائیلـه‌لــلــه‌ر12 تفـاخـور

هــر چــنــد اسیـــره‌م گــینــــــه شــهــزاده‌ام آخـــه‌ر

شهــزاده‌یــه آیــا بــۇ غــم، آســانـــدور عــم اوْغلــێ

 

بیر-بیرده دییـه‌للـــه‌ر13 بــۇ گلیــن تــازه گلـیــن دیـر

صد حئیف کی مغلول-ی-غل-ی-شئمر-ی-لعین‌دیر

هــر درد ده‌ن آرتـــوخ14 منـــه بـــۇ درد چتیـــن دور15

توْی حیجله‌گَهیم ناقـه‌ی-‌ی-عـوریانـدی عـم اوْغلـێ

 

بولدون16 منی بۇ دهرده غـم چکمـه‌گـه لایێـق

منده ائله‌دیم سنـده‌ن اؤتـۆر قطـع-ی-عـلاییـق

چون رسمدور عاله‌مده اوْلۇر مؤحنـه‌تـه شایێـق

هر کیم کی اسیر-ی-غم هیجراندور عم اوْغلێ

 

ائی حضرت-ی-یوسیفده‌ن اوْلان حوْسنده افزون

بۇ خـلـق زلیخـا کیمــی اوْلمــۇش سنـه مفتـون

باش وئرسه اگه‌ر باشون آلان کس دگو17 مغبون

جان نه قدری بۇ بــازارده ارزانـدی عــم اوْغلــێ

 

بۇ مملـکتــین چوْخــدۇر عجـــه‌ب مِـلــک بــلادی

چین-ی-سر زولفون کیمی اعظـم دو18 سـوادی

ظۆلمه‌ت‌کـده-ی-غمدور نچـون شامـدور آدێ{؟}

درد اهلینـه یا شـام-ی-غریبـانــدور عـم اوْغلـێ

 

آخشـاما کیمـی یازسان اگر قصـه‌ی-ی-شامـی

ایتمامه یئتیشمه‌ز بـۇ سـؤزۆن یوْخــدێ تمامـی

سؤز اؤزگه‌سینونـدور19 دگـو «صـرّاف» کـلامــی

زۆلف-ی-سییه‌هون یۆزده پریشاندور عم اوْغلێ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- سییه‌هین

2- پریشاندیر

3- گلدیم

4- آردۇنجا، آردێنجا

5- آغلامایێم

6- نئیله‌ییم

7- ایندی

8- کول‌باش: خاک بر سر

9- قاندێر

10- مثل، مانند

11- باخدوقجا

12- ائیله‌رله‌ر

13- دییه‌رله‌ر

14- آرتێق

15- دیر

16- بیلدین

17- دگی، دگیل

18- دی، دیر

19- اؤزگه‌سینیندیر