تبریزلی حاج رضا صراف

صرافین تورکجه نوحه لری و مرثیه شعرلری

حضرت علی (ع) نوحه‌سی 2
ساعت ٩:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱   کلمات کلیدی: متن نوحه ،حضرت علی (ع)

ابن-ی-ملجم نامسلمان یا امیرالمؤمنین

ائیله‌دی ظۆلمینده طوغیان یا امیرالمؤمنین

 

دوْلدۇرۇبسان گؤردی بۇ دونیانی فضل-وْ-جودیله‌ن

اوْلمۇسان مشغول-ی-صؤحبه‌ت، حضرت-ی-معبودیله‌ن

بیر قێلێج ویردی1 باشۇندان تیغ-ی-زهر آلودیله‌ن

اوْلدێ موْنشه‌ق2 ماه-ی-تابان یا امیرالمؤمنین


 
حضرت علی ع نوحه‌سی 1
ساعت ٩:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱   کلمات کلیدی: متن نوحه ،حضرت علی (ع)

حضرت علیع مین شهاده‌تینه گؤره نوحه

قوْشار: تبریزلی صراف

 

چون تُراب-ی-تیره اوْلدێ1، خوابگاه-ی-بوتُراب

عرشیدن گلدی نیدا، یا لیتنیٰ کُنتُ تراب

 

چوْخ بلالر چکدی بۇ عاله‌مده شاه-ی-لافتا

هر غمه صبر ائیله‌دی اوْل معده‌ن-ی-جود-وْ-عطا

وئردی باش مئحراب-ی-عباده‌تده بوْیاندێ قانه تا

اهل-ی-عئشقه بیربه‌بیر اوْلسۇن اوْباشدان فتح-ی-باب


 
حضرت علی (ع) مدحی
ساعت ٩:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱   کلمات کلیدی: مدح ،حضرت علی (ع)

حضرت علیع ین مدحینده

قوْشار: تبریزلی صرّاف

 

ای جمالی مظهر آیات کبرا یا علی

وی جلالیندن جلال حق هویدا یا علی

 

فیض جودیندن وجود ماسوا موجود اوْلۇب

ائی وجود ماسوایه فیض عظما یا علی

 

نور حق آیینه‌ی ذاتینده اوْلمۇش جلوه‌گر

ای صفاتُ‌اللاهه مرأت تجلّا یا علی

 

لوح حسنونده یازێلمێش آیه‌ی اللهُ نور

صورتینده کلمه‌ی مشکاة معنا یا علی

 

سن بۇ مخلوقاته باب علمی مفتوح ائیله‌دین

شاهدیمدیر سوره‌ی انّا فتحنا یا علی

 

الف قدّین خلقه لاء نفی اثبات ائیله‌دی

کلمه‌ی توحیده سن‌سن الف الّا یا علی


 
عم اوغلو نوحه‌سی2
ساعت ٩:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱   کلمات کلیدی: متن نوحه ،حضرت قاسم ع

شام یوْلۇندا حضرت قاسمع آداخلێ‌سێ اوْخشایێر

 قوْشار: تبریزلی حاج رضا صرّاف

ائی عم اوْغلێ گتیریب درد-ی-غمین جانه منی

سالێـب آهـو کیمـی بــۇ دشـت-وْ-بییـابانـه منی

 

نه بیلیر سئلسئله‌ی-ی-عئشقه دۆشه‌ن عار نه‌دیر؟

جـور-ی-بیـگـانـه نـه‌دیـر؟ طعنــه‌ی-ی-اغیـار نـه‌دیــر؟

بـاخمــارام دئیــر-وْ-کئلیســا نـــه‌دی، بــازار نــه‌دیـر؟

گئده‌ره‌م جذبـه‌ی-ی-عئشقین چکـه هـر یانـه منـی

 

من عزیزه‌م گره‌ک عالــه‌مــده اؤلـه‌م عیـززه‌تیلــه‌ن

هۆده‌ج-ی-تخـت-ی-روانیـم، چکیلــه حؤرمه‌تیلــه‌ن

ایندی هـۆده‌ج یئرینـه، اهـل-ی-جفــا ذیللــه‌تیلـه‌ن

میندیریب‌دیر باش آچێق، ناقه‌ی-ی-عوریانه منـی

 

نئیزه باشێنـدا باشێــن گـۆن کیمـی جـولانه گلیـب

نــه تجــلّادی تـــماشــاسینـــه بیگــانــــه گـلیــب

چکمیشه‌م هر نه موصیبت بۇ چۆرۆک جانه گلیب

اؤلـدۆرۆر اینـدی نئدیم 1 طعنـه‌ی-ی-بیگانه منـی

 

من مریض-ی-غم-ی-عئشقه‌م، منه تدبیر نه‌دیر

زولـف زنجیـری بسیـم‌دیـر، داخـێ زنجیـر نه‌دیـر

بیلـمیـره‌م آتـش-ی-آهیمـده کـی تأثیـر نـه‌دیــر

قوْیـۇب عاله‌مده بـۇ نـوعیـلـه یـانـا-یـانــه منــی

 

گئتمـه‌ره‌م شامـه عـم اوْغلـێ بـۇیـۇر آخه‌ر نئـده‌ره‌م2

معجه‌ریم یـوْخســا یــۆزه زولفیمــی حاییــل ائـده‌ره‌م

آلمێشـام گـوشـه‌ی-ی-ویرانـه سـوْراغێــن گئـده‌ره‌م

خـــانــه ویـران ائـــده تـــا منــزیـل-ی-ویــرانـه منــی

 

نئیــزه‌ده بیــرجـه دوْلان حـال-ی-پـریشـانیـمـه بـاخ

دل-ی-بـوریانیمـه باخ، سینـه‌ی-ی-سـوزانیمـه بـاخ

قارێشێب‌دیر گؤزۆمـۆن یاشـێ، جیگـه‌ر قانیمـه باخ

نئجـه گـؤر غـرق ائلـه‌ییـب لالـه صیفـه‌ت قانه منی

 

عقـره‌ب-ی-زولفـی قـرین-ی-مـه-ی-تـابـان ائلـه‌دیــن

مـن پریشـانــی عجـــه‌ب زار-وْ-پـریشــان ائـلــه‌دیـــن

سینه‌می نـاوه‌ک-ی-موژگانیلـه شـان-شـان ائلـه‌دیـن

ائیلـه‌دیـن خانــه‌ی-ی-زنبــوریـلــه هــم خــانــه مـنـی

 

اکیلیب آیینه‌ی-ی-حـوْسنیوه کـؤنلـۆم کیمـی گَرد

دۆزۆلۆب عوره‌ت اۇشاق، پیر-وْ-جـوان-وْ-زن-وْ-مـرد

هامێ‌نێن فیکری بۇدۇر دردیمین اۆسته قوْیـا درد

گتیریب نئـی کیمـی بـۇ درد-وْ-غـم افغـانـه منـی

 

بــۇ قـده‌ر زولفیـوی روخســاره نیقـاب ائتمـه‌گیـلــه‌ن

بۇنـدان آرتێـق منـی، گَـل خـانـه خـراب ائتمـه‌گیلـه‌ن

قوْی جمالین گؤره شام اهلی، حیجاب ائتمـه‌گیلـه‌ن

چـون بیلیـر قـوم-ی-جفـا، بـوْش یئــره دیــوانه منــی

 

آغلارام بزم-ی-موصیبتده، سنـه تـا ساغـام

شهر-ی-تبریزیـده صرّاف کیمـی دوستـاغـام

نئچه مودده‌تدی سنین درگَهیوه موشتاغـام

ایسته حضّاریله بۇ وقفه‌ی-ی-قۇربانی منـه

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- نه ائدیم

2- نه ائده‌ره‌م


 
عم اوغلو نوحه‌سی1
ساعت ٩:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱   کلمات کلیدی: متن نوحه ،حضرت قاسم ع

شام یوْلۇندا حضرت قاسمع آداخلێ‌سێ اوْخشایێر

 

قوْشار: تبریزلی حاج رضا صرّاف

 

زۆلـف-ی-سییه‌هون1 یۆزده پریشاندور2 عم اوْغلێ

شانه کیمی کؤگلۆم اوْدۇ شان-شاندی عم اوْغلێ

 

قۇربـان‌گـه-ی-عئشقه سن اوْلان وقتده‌ن عازیـم

همـده‌م غـم اوْلــۇبــدۇر منــه انــدوه-ی-مـلازیـم

من بستـه‌ی-ی-عئشقـه‌م منه زنجیـر نـه لازیـم

زنجیریم اوْ گیسـوی-ی-پریشـانـدور عـم اوْغلـێ